Product was successfully added to your shopping cart.
BUĎTE INFORMOVANÝ:

Buďte medzi prvými

a zaregistrujte sa do nášho newsletter-u.

(+421)  48 38 10311  KONTAKT

0item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Obchodné podmienky spoločnosti blue gray s.r.o.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné zásady obchodných vzťahov medzi spoločnosťou blue gray, s.r.o., ako prevádzkovateľom virtuálneho obchodu www.petpark.sk.sk, a odberateľmi. Odoslaním objednávky vyjadruje odberateľ súhlas s obchodnými podmienkami.

 

Definícia pojmov

 

blue gray, s.r.o. – znamená spoločnosť blue gray, s.r.o. so sídlom na Oremburskej ul. č.13, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 44 074 441, IČ DPH: SK2022566238.

 

ODBERATEĽ – znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou blue gray, s.r.o. vystavením objednávky prostredníctvom elektronického obchodu www.petpark.sk alebo prostredníctvom zaslaného e-mailu vo forme objednávky na info@petpark.sk alebo zadaním telefonickej objednávky.

 

TOVAR – znamená všetky produkty uvedené na stránke elektronického obchodu.

 

Objednávanie tovaru

 

Odberateľ objednáva tovar v elektronickom obchode www.petpark.sk prostrednícvom nákupného košíka. Objednávateľ musí vyplniť všetky požadované údaje do objednávkového formulára ako aj uviesť požadovanú formu platby.

 

Objednávky sa zaraďujú do systému v poradí, v akom prichádzajú a vybavujú sa priebežne.

 

Spoločnosť blue gray, s.r.o. potvrdí objednávku elektronickou poštou. Odberateľovi sa zobrazuje v čase objednávania v režime online aktuálna dostupnosť tovaru („Dodávame počas“) – informácie o časovej dostupnosti tovaru od prijatia objednávky do dňa doručenia zásielky. S týmto časovým údajom odberateľ pri potvrdení objednávky súhlasí. Doručenie do 24 hodín znamená, že tovar je skladom a bude vyskladnený podľa možnosti ihneď s doručením nasledujúci pracovný deň ak je objednávka prijatá do 13:00 hod.

 

Odberateľ pri odoslaní elektronickej objednávky tiež súhlasí s podmienkami vrátenia tovaru. Spoločnosť blue gray, s.r.o. zabezpečuje dopravu prostredníctvom prepravnej služby TopTrans alebo UPS, ktorá súčasne zabezpečí poistenie tovaru v plnej hodnote.

 

Držitelia AZET karty:

 Držiteľom AZET karty poskytujeme k objednávke v hodnote nad 100 EUR s DPH zľavu vo výške 10%. Táto zľava sa neposkytuje veľkoobchodným partnerom.

 

Pri objednaní tovaru je potrebné do kolónky pre kupón zadať slovo: azet.

 Tiež musíte dodatočne uviesť číslo Vašej karty do kolónky "Napíšte nám Vašu poznámku k objednávke".

Pozor: bez uvedenia uvedených informácií, teda čísla Vašej karty, nebude možné k Vašej objednávke započítať zľavu a zľava sa nedá kombinovať so žiadnou inou prebiehajúcou akciou ani inými zľavami.

 

Dodanie tovaru:

 

Spoločnosť blue gray, s.r.o. tovar zasiela na dobierku, pričom tovar je poistený v plnej hodnote. Pri použití prepravnej služby sa tovar a daňové doklady odovzdajú prepravnej službe. Každá zásielka obsahuje dodací list-faktúru. Tovar je zabalený a zabezpečený spoločnosťou blue gray, s.r.o. a výrobcom. Odberateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky. Reklamácie dodávky tovaru prijíma prepravná spoločnosť na mieste doručenia. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú spoločnosťou blue gray, s.r.o. akceptované.

 

Za tovar je zodpovedná spoločnosť blue gray, s.r.o. po jeho doručenie prepravnej spoločnosti. Tovar sa považuje za prevzatý odberateľom od doby, kedy spoločnosť blue gray, s.r.o. odberateľovi, jeho zástupcovi alebo dopravcovi (ktorý je považovaný za zástupcu odberateľa, bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie tovaru počas prepravy) umožní fyzicky disponovať s tovarom alebo službami v priestoroch spoločnosti blue gray, s.r.o. alebo na inom dodacom mieste.

 

Prepravné náklady a termín doručenia tovaru odberateľovi:

 

1 / Za doručenie zásielky spoločnosť blue gray,s.r.o. účtuje odberateľovi 3,96 EUR pri každej objednávke s hodnotou nižšou ako 50.00 EUR (s DPH) s doručením nasledujúci pracovný deň, ak je tovar skladom. Tovar môže byť doručený kedykoľvek v priebehu dňa. Objednávka musí byť prijatá spoločnosťou blue gray, s.r.o. najneskôr do 13:00 hod tak, aby mohol byť tovar odoslaný ešte v deň doručenia objednávky a tovar musí byť skladom.

 

2/ Odberateľ si môže vybrať zaslať tovar službou s doručením nasledujúci pracovný deň do 12:00 hod v sume 5,95 EUR pri každej objednávke s hodnotou nižšou ako 50.00 EUR (s DPH) ak je tovar skladom . Objednávka musí byť prijatá spoločnosťou blue gray, s.r.o. do 13:00 hod tak, aby mohol byť tovar odoslaný ešte v deň doručenia objednávky a tovar musí byť skladom.

3/ Pri objednávke bateriek bude bude odberateľovi spoločnosť blue gray, s.r.o. účtovať zľavnené prepravné náklady a to v sume 2,80 EUR s doručením nasledujúci pracovný deň, ak je tovar skladom . Objednávka musí byť prijatá spoločnosťou blue gray, s.r.o. do13:00 hod tak, aby mohol byť tovar odoslaný ešte v deň doručenia objednávky a tovar musí byť skladom.

 

* Pre zásielky do Českej republiky platia tie isté prepravné náklady a termíny doručenia ako pre Slovenskú republiku.

* Objednávka v hodnote viac ako 50.00 EUR (s DPH) sa expeduje vždy bez prepravných nákladov (platí pre SR a ČR).

 

Záručné lehoty a reklamačný poriadok:

 

Záručná lehota na výrobky v ponuke na stránkach www.petpark.sk, pokiaľ nie je uvedené inak je 24 mesiacov od dátumu predaja. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný tovar čistý a mechanicky nepoškodený,v originálnom balení spolu s kópiou dokladu o zaplatení a spoločnosti blue gray, s.r.o., Kremnička 47/A, 97405 Banská Bystrica. Zákazník hradí poštovné k preprave reklamovaného tovaru.

 

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Zaslanie tovaru späť k zákazníkovi uhrádza spoločnosť blue gray, s.r.o. prostredníctvom kuriérskej služby. Pokiaľ sa jedná o vrátenie tovaru, odberateľ uvedie číslo bankového účtu kam majú byť prostriedky poukázané.

 

Odstúpenie od zmluvy / Vrátenie tovaru:

 

Tovar je možné vrátiť do 30 dní od jeho prevzatia. Tovar nesmie byť poškodený. Odberateľ uvedie pri posielaní zásielky aj čislo účtu, na ktorý majú byť finančné prostriedky poukázané. Ak je to možné, prosíme zákazníkov aj o uvedenie príčiny vrátenia tovaru. Zákazník znáša všetky náklady spojené s dopravu tovaru (poštovné).

 

Pokiaľ sa zákazník rozhodne vrátiť tovar po 30 dňovej lehote, blue gray, s.r.o. uhradí 100% hodnotu tovaru iba ak je tovar nerozbalený z pôvodného obalu.

 

Špeciálne ustanovenia k vybavovaniu reklamácií:

 

Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru spoločnosti blue gray, s.r.o.. Spoločnosť blue gray, s.r.o. si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

 

Spoločnosť blue gray, s.r.o. nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených nekvalifikovanou obsluhou, použitím neoriginálneho alebo repasovaného spotrebného materiálu, neodborným zásahom do zariadenia alebo pri inom porušení záručných podmienok, ktoré zistí servisný technik predávajúceho. Zároveň sa odberateľ zaväzuje uhradiť spoločnosti blue gray, s.r.o. všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto závady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.

 

Ceny:

 

Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať ceny tovarov uvedených na stránke www.petpark.sk podľa zmien výrobného programu jednotlivých výrobcov tovaru.

 

Platby za tovar:

 

Platby sa vykonávajú v mene EUR, pričom spoločnosť blue gray, s.r.o. vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

 

PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí kuriérovi TopTrans alebo UPS na dobierku. Uhrádza sa hodnota tovaru a prepravné.

PLATBA PRI OSOBNOM PREVZATÍ: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí priamo v spoločnosti blue gray, s.r.o., Kremnička 47/A, Banská Bystrica.

PLATBA NA FAKTÚRU: Pri tomto spôsobe platby odberateľ dostáva tovar po uhradení platby na účet spoločnosti blue gray, s.r.o., alebo do vopred dohodnutého termínu v prípade odberu obchodného partnera spoločnosti blue gray, s.r.o.,

PLATBA PREVODOM NA BANKOVÝ ÚČET

PLATBA PLATOBNOU KARTOU (využívame služby GPWebpay a Paypal)

 

Práva a povinnosti dodávateľa a odberateľa:

 

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia, spoločnosť blue gray, s.r.o., nezodpovedá odberateľovi za žiadne nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.

 

Rozhodcovská doložka:

 

Strany majú záujem riešiť svoje spory prednostne mimosúdne a preto sa podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní (ďalej len “ZRK”) dohodli, že okrem tých sporov, pri ktorých to zákon výslovne vylučuje, predložia všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z tejto ústnej zmluvy, ako aj spory (i) o platnosť, trvanie a výklad zmluvy a  právnych úkonov strán, (ii) o náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia, (iii) o iných nárokoch strán, ktoré vzniknú za trvania zmluvy, najmä o nárokoch, ktoré so zmluvou priamo súvisia (iv) zo vzťahov čo aj nepriamo súvisiacich so zmluvou alebo zmluvu zabezpečujúcich (napr. ručenie), (v) určenie, či tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je, na rozhodnutie Obchodnému súdu – stálemu rozhodcovskému súdu, zriadenému Slovenskou asociáciou rozhodcovských súdov,  z.z.p.o., IČO 37 888 307   (ďalej len “OS”). Strany vyhlasujú, že sa rozhodnutiu OS bez výhrad podriadia. Strany sa dohodli, že rozhodcovský súd na návrh účastníka rozhodcovského konania môže nariadiť predbežné opatrenie aj bez vyjadrenia druhého účastníka rozhodcovského konania. Strany sa dohodli, že OS bude konať nasledovne: (i) podľa slovenského právneho poriadku, (ii) podľa zásad spravodlivosti, pokiaľ to zákon nevylučuje, (iii) podľa rokovacieho poriadku a štatútu OS, zverejneného v čase začatia konania v Obchodnom vestníku, (iv) konanie bude písomné (v) rozhodcu (senát) vymenuje OS.

 

V Banskej Bystrici dňa 13.11.2015