ZAREGISTRUJTE SA NA ODBER INFO. E-MAILOV

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti blue gray s.r.o.

Tieto všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné zásady obchodných vzťahov medzi spoločnosťou blue gray, s.r.o., ako prevádzkovateľom virtuálneho obchodu www.petpark.sk a odberateľmi. Odoslaním objednávky vyjadruje odberateľ súhlas s obchodnými podmienkami.

Definícia pojmov

blue gray, s.r.o. – znamená spoločnosť blue gray, s.r.o. so sídlom na Oremburskej ul. č.13, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 44 074 441, IČ DPH: SK2022566238.

ODBERATEĽ – znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou blue gray, s.r.o. vystavením objednávky prostredníctvom elektronického obchodu www.petpark.sk alebo prostredníctvom zaslaného e-mailu vo forme objednávky na [email protected] alebo zadaním telefonickej objednávky.

TOVAR – znamená všetky produkty uvedené na stránke elektronického obchodu.

Objednávanie tovaru

Odberateľ objednáva tovar v elektronickom obchode www.petpark.sk prostrednícvom nákupného košíka. Objednávateľ musí vyplniť všetky požadované údaje do objednávkového formulára ako aj uviesť požadovanú formu platby.

Objednávky sa zaraďujú do systému v poradí, v akom prichádzajú a vybavujú sa priebežne.

Spoločnosť blue gray, s.r.o. potvrdí objednávku elektronickou poštou. Odberateľovi sa zobrazuje v čase objednávania v režime online aktuálna dostupnosť tovaru („Dodávame počas“) – informácie o časovej dostupnosti tovaru od prijatia objednávky do dňa doručenia zásielky. S týmto časovým údajom odberateľ pri potvrdení objednávky súhlasí. Doručenie do 24 hodín znamená, že tovar je skladom a bude vyskladnený podľa možnosti ihneď s doručením nasledujúci pracovný deň ak je objednávka prijatá do 13:00 hod.

Odberateľ pri odoslaní elektronickej objednávky tiež súhlasí s podmienkami vrátenia tovaru. Spoločnosť blue gray, s.r.o. zabezpečuje dopravu prostredníctvom prepravnej služby TopTrans alebo UPS, ktorá súčasne zabezpečí poistenie tovaru v plnej hodnote.

Dodanie tovaru:

Spoločnosť blue gray, s.r.o. tovar zasiela na dobierku, pričom tovar je poistený v plnej hodnote. Pri použití prepravnej služby sa tovar a daňové doklady odovzdajú prepravnej službe. Každá zásielka obsahuje dodací list-faktúru. Tovar je zabalený a zabezpečený spoločnosťou blue gray, s.r.o. a výrobcom. Odberateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky. Reklamácie dodávky tovaru prijíma prepravná spoločnosť na mieste doručenia. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú spoločnosťou blue gray, s.r.o. akceptované.

Za tovar je zodpovedná spoločnosť blue gray, s.r.o. po jeho doručenie prepravnej spoločnosti. Tovar sa považuje za prevzatý odberateľom od doby, kedy spoločnosť blue gray, s.r.o. odberateľovi, jeho zástupcovi alebo dopravcovi (ktorý je považovaný za zástupcu odberateľa, bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie tovaru počas prepravy) umožní fyzicky disponovať s tovarom alebo službami v priestoroch spoločnosti blue gray, s.r.o. alebo na inom dodacom mieste.

Prepravné náklady a termín doručenia tovaru odberateľovi:

1 / Za doručenie zásielky spoločnosť blue gray,s.r.o. účtuje odberateľovi 3,96 EUR pri každej objednávke s hodnotou nižšou ako 50.00 EUR (s DPH) s doručením nasledujúci pracovný deň, ak je tovar skladom. Tovar môže byť doručený kedykoľvek v priebehu dňa. Objednávka musí byť prijatá spoločnosťou blue gray, s.r.o. najneskôr do 13:00 hod tak, aby mohol byť tovar odoslaný ešte v deň doručenia objednávky a tovar musí byť skladom.

2/ Odberateľ si môže vybrať zaslať tovar službou s doručením nasledujúci pracovný deň do 12:00 hod v sume 5,95 EUR pri každej objednávke s hodnotou nižšou ako 50.00 EUR (s DPH) ak je tovar skladom . Objednávka musí byť prijatá spoločnosťou blue gray, s.r.o. do 13:00 hod tak, aby mohol byť tovar odoslaný ešte v deň doručenia objednávky a tovar musí byť skladom.

3/ Pri objednávke bateriek bude bude odberateľovi spoločnosť blue gray, s.r.o. účtovať zľavnené prepravné náklady a to v sume 2,80 EUR s doručením nasledujúci pracovný deň, ak je tovar skladom . Objednávka musí byť prijatá spoločnosťou blue gray, s.r.o. do13:00 hod tak, aby mohol byť tovar odoslaný ešte v deň doručenia objednávky a tovar musí byť skladom.

* Pre zásielky do Českej republiky platia tie isté prepravné náklady a termíny doručenia ako pre Slovenskú republiku.

* Objednávka v hodnote viac ako 50.00 EUR (s DPH) sa expeduje vždy bez prepravných nákladov (platí pre SR a ČR).

Záručné lehoty a reklamačný poriadok:

Záručná lehota na výrobky v ponuke na stránkach www.petpark.sk, pokiaľ nie je uvedené inak je 24 mesiacov od dátumu predaja. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný tovar čistý a mechanicky nepoškodený,v originálnom balení spolu s kópiou dokladu o zaplatení a spoločnosti blue gray, s.r.o., Kremnička 47/A, 97405 Banská Bystrica. Zákazník hradí poštovné k preprave reklamovaného tovaru.

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Zaslanie tovaru späť k zákazníkovi uhrádza spoločnosť blue gray, s.r.o. prostredníctvom kuriérskej služby. Pokiaľ sa jedná o vrátenie tovaru, odberateľ uvedie číslo bankového účtu kam majú byť prostriedky poukázané.

Odstúpenie od zmluvy / Vrátenie tovaru:

Tovar je možné vrátiť do 30 dní od jeho prevzatia. Tovar nesmie byť poškodený. Odberateľ uvedie pri posielaní zásielky aj čislo účtu, na ktorý majú byť finančné prostriedky poukázané. Ak je to možné, prosíme zákazníkov aj o uvedenie príčiny vrátenia tovaru. Zákazník znáša všetky náklady spojené s dopravu tovaru (poštovné).

Pokiaľ sa zákazník rozhodne vrátiť tovar po 30 dňovej lehote, blue gray, s.r.o. uhradí 100% hodnotu tovaru iba ak je tovar nerozbalený z pôvodného obalu.

Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Špeciálne ustanovenia k vybavovaniu reklamácií:

Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru spoločnosti blue gray, s.r.o.. Spoločnosť blue gray, s.r.o. si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

Spoločnosť blue gray, s.r.o. nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených nekvalifikovanou obsluhou, použitím neoriginálneho alebo repasovaného spotrebného materiálu, neodborným zásahom do zariadenia alebo pri inom porušení záručných podmienok, ktoré zistí servisný technik predávajúceho. Zároveň sa odberateľ zaväzuje uhradiť spoločnosti blue gray, s.r.o. všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto závady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.

Ceny

Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať ceny tovarov uvedených na stránke www.petpark.sk podľa zmien výrobného programu jednotlivých výrobcov tovaru.

Platby za tovar

Platby sa vykonávajú v mene EUR, pričom spoločnosť blue gray, s.r.o. vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí kuriérovi TopTrans alebo UPS na dobierku. Uhrádza sa hodnota tovaru a prepravné.

PLATBA PRI OSOBNOM PREVZATÍ: Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí priamo v spoločnosti blue gray, s.r.o., Kremnička 47/A, Banská Bystrica.

PLATBA NA FAKTÚRU: Pri tomto spôsobe platby odberateľ dostáva tovar po uhradení platby na účet spoločnosti blue gray, s.r.o., alebo do vopred dohodnutého termínu v prípade odberu obchodného partnera spoločnosti blue gray, s.r.o.,

PLATBA PREVODOM NA BANKOVÝ ÚČET

PLATBA PLATOBNOU KARTOU (prostredníctvom platobnej brány Barion , platobnej brány GPWebpay, alebo Paypal)

Práva a povinnosti dodávateľa a odberateľa

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia, spoločnosť blue gray, s.r.o., nezodpovedá odberateľovi za žiadne nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.

 

Prehlásenie o spracovania osobných údajov podľa GDPR

I. Základné ustanovenia
 • Prevádzkovateľom tejto Internetovej stránky (www.petpark.sk) ako aj prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť blue gray,s.r.o. IČO 44074441 so sídlom ul. Oremburská 2320/13, 97404 Banská Bystrica (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 

 • Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú Fakturačná adresa: Oremburská 2320/13, 97404 Banská Bystrica Adresa prevádzky: Kremnička 47/A, 97405 Banská Bystrica, Slovensko email: [email protected] telefón: +421 (0)48 3810311 3.

 

 • Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
 
 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 
 • Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 • Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť, zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít

 

IV. Doba uchovávania osobných údajov
 
 • Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie však 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
 
 • Príjemcovia osobných údajov sú osoby Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, a to napríklad prepravná spoločnosť, ktorú aktuálne prevádzkovateľ zazmluvnil,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (www.petpark.sk) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, zaisťujúce marketingové služby.
 • Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI. Vaše práva Za podmienok stanovených v Zákone máte právo na:
 
 • prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 • Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia
 
 • Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára.
 • Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

V Banskej Bystrici dňa 25.5.2018


 

Orgán dozoru SOI:

Inšpektorát SOI  so sídlom v Banskej Bystrici

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1 
odbor výkonu dozoru
 tel. č.: 048/ 4124 969, 048/ 4124 969 faxl. č.: 048/ 4124 693 e-mail: [email protected]

 

Loading...