ZAREGISTRUJTE SA NA ODBER INFO. E-MAILOV


 Žiadame Vás, aby ste pri reklamácii postupovali podľa vyššie uvedeného postupu, inak nemusí byť reklamácia prijatá a (alebo) vybavená v stanovenej lehote. 


Záručné lehoty a reklamačný poriadok

Záručná lehota na výrobky v ponuke na stránkach www.petpark.sk, pokiaľ nie je uvedené inak je 24 mesiacov od dátumu predaja.

Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný tovar čistý a mechanicky nepoškodený, v originálnom balení spolu s kópiou dokladu o zaplatení a spoločnosti blue gray, s.r.o., Kremnička 47/A, 97405 Banská Bystrica.

Zákazník hradí poštovné k preprave reklamovaného tovaru.

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Zaslanie tovaru späť k zákazníkovi uhrádza spoločnosť blue gray, s.r.o. prostredníctvom kuriérskej služby. Pokiaľ sa jedná o vrátenie tovaru, odberateľ uvedie číslo bankového účtu kam majú byť prostriedky poukázané.Odstúpenie od zmluvy / Vrátenie tovaru

Tovar je možné vrátiť do 30 dní od jeho prevzatia. Tovar nesmie byť poškodený.

Odberateľ uvedie pri posielaní zásielky aj čislo bankového účtu, na ktorý majú byť finančné prostriedky poukázané. Ak je to možné, prosíme zákazníkov aj o uvedenie príčiny vrátenia tovaru. Zákazník znáša všetky náklady spojené s dopravu tovaru (poštovné).

Nepreberáme si zásielky s dobierkou.

 Pokiaľ sa zákazník rozhodne vrátiť tovar po 30 dňovej lehote, blue gray, s.r.o. uhradí 100% hodnotu tovaru iba ak je tovar nerozbalený z pôvodného obalu.

Špeciálne ustanovenia k vybavovaniu reklamácií

Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru spoločnosti blue gray, s.r.o.. Spoločnosť blue gray, s.r.o. si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

Spoločnosť blue gray, s.r.o. nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených nekvalifikovanou obsluhou, použitím neoriginálneho alebo repasovaného spotrebného materiálu, neodborným zásahom do zariadenia alebo pri inom porušení záručných podmienok, ktoré zistí servisný technik predávajúceho. Zároveň sa odberateľ zaväzuje uhradiť spoločnosti blue gray, s.r.o. všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto závady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.

Loading...